Sunday, January 30, 2011

Op. 37, No. 4: Var det en dröm? - Music by Jean Sibelius (1865 - 1957) Text by Josef Julius Wecksell (1838 - 1907)


Var det en dröm, att ljuvt en gång
var de(t) ɛn drœm, a(t) ljyvt en gɔŋ
jag var ditt hjärtas vän?
ja var dɪt jɛrtas vɛn?
Jag minns det som en tystnad sång,
ja mɪns de(t) sum ɛn tystnad sɔng,
strängen darrar än.
strɛngɛn dar:rar ɛn.
Jag minns en törnros av dig skänkt,
ja mɪns ɛn tœrnrus av de ʃɛŋkt,
en blick blyg och öm;
ɛn blɪk blyg ɔ(k) œm;
jag minns en avskedstår, som blänkt.
ja mɪns ɛn ævʃɛdstɔr, sum blɛŋkt.
Var allt, var allt en dröm?
var alt, var alt ɛn drœm?
En dröm lik sippans liv kort
ɛn drœm lik sɪp:pæns liv kʊrt
uti en vårgrön ängd,
yti ɛn vɔrgrœn ɛŋd,
vars fägring hastigt vissnar bort
værs fɛgriŋ hæstɪgt vɪs:snar bʊrt
för nya blommors mängd.
fœr nya blʊm:mʊrs mæŋd.
Men mången natt jag hör en röst
mɛn mɔŋɛn nat ja hœr ɛn rœst
vid bittra tårars ström:
vid bɪt:tra tɔrærs strœm:
göm djupt dess minne i ditt bröst,
jœm jypt dɛs mɪn: i dɪt brœst,
det var din bästa dröm!
de(t) var dɪn bɛsta drœm!

1 comment:

  1. Thank you so much for your posts! Especially the Sibelius pieces!

    ReplyDelete